Obchodný vestník 14/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2023
K003998
Spisová značka: 4K/29/2021
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MP Invest group s.r.o., so sídlom
Mariánska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 51 073 307, ktorého správcom je:  LEGATOs  Recovery k.s.. so sídlom
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1755, o návrhu na  priznanie odmeny do konania 1.schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: LEGATOs  Recovery k.s.. so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka správcu: S
1755, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške  7.920,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2023
JUDr. Zuzana Hlistová,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1