Obchodný vestník 14/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2023
K003997
Spisová značka: 2K/27/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KENTI s.r.o., Štefánikova 131/61,
612 00 Brno, Česká republika, IČO: 607 20 808, správcom ktorého je: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie
Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka správcu S 1506, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd  o d v o l á v a :   Mgr.  Peter  Starinský,  so  sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka správcu
S 1506, z funkcie správcu úpadcu: KENTI s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 607 20 808.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1