Obchodný vestník 14/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 20.01.2023
R011750
Spisová značka: 26CbR/137/2021


Okresný súd Žilina

                                                               OZNAMUJE,


že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) BN-BUSINESS NETWORK SK s.r.o. so sídlom:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 48 289 582,   zapísanej v obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka číslo: 64247/L, vedenej pod spisovou značkou 26CbR 137/2021 uverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku
spoločnosti /družstva/ v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak  v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti
/družstva/, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením
spoločnosti /družstva/ podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho
odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti /družstva/,
obchodná spoločnosť /družstvo/ bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 16.1.2023
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1