Obchodný vestník 14/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 20.01.2023
R011746
Spisová značka: 43CbR/15/2022

Oznámenie o zrušení spoločnosti

Okresný súd Žilina podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením č. k. 43CbR 11/2022-
28 zo dňa 08.12.2022 zrušil obchodnú  spoločnosť CHEERS MARKET s.r.o. so sídlom: Vysokoškolákov 33/B, 010 01
Žilina, IČO: 53 735 927. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.01.2023.

Ak obchodná spoločnosť do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa  na
podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.

Okresný súd Žilina dňa 16.1.2023
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1