Obchodný vestník 14/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 20.01.2023
R011745
Spisová značka: 36CbR/80/2014
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Okresný súd Trenčín podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením č. k.
36CbR/80/2014-80 zo dňa 9.12.2022 zrušil obchodnú spoločnosť NEXU, s. r. o.,  Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 245 402. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2023.
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2023
JUDr. Alena Bieliková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1