Obchodný vestník 14/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 20.01.2023
R011742
Spisová značka: 26Cbr/18/2022
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) Profiklima, spol. s r.o., Medený Hámor 15, 97401 Banská
Bystrica, IČO 36041106, zapísanej v obchodnom registri          vedenej pod spisovou značkou 26Cbr/18/2022,
zverejňuje oznámenie o zrušení obchodnej spolocnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309e Civilného
mimosporového poriadku.
Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1