Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008572

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodársko-obchodné družstvo "Lúčnica"

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 110/N

SÍDLO:  Názov obce: Lúčnica nad Žitavou, PSČ: 951 88 

IČO: 00 515 779

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1987

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Dr
Vložka: 110 / N
Deň zápisu: 01.01.1987,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 24.04.2013 medzi spoločnosťou Poľnohospodársko-obchodné družstvo "Lúčnica", so sídlom: Lúčnica nad Žitavou 951 88, IČO: 00 515 779, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 110/N a spoločnosťou LÚČNICA, spol s r.o., so sídlom: Lučnica nad Žitavou 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, IČO: 36 523 399, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 10565/N. Spoločnosť LÚČNICA, spol. s r.o. na základe zmluvy o predaji podniku a v zmysle § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/40/2011-1175 zo dňa 27.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.02.2016, bol konkurz zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 110/N sa v y m a z u j e dňom 13.01.2023 Poľnohospodárske družstvo Lúčnica v Lúčnici nad Žitavou, so sídlom 951 88 Lúčnica nad Žitavou, IČO: 00515779 .

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1