Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008574

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Vivacore s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48951/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bitúnková 13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 44 772 637

DEŇ ZÁPISU: 15.05.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 48951 / N
Deň zápisu: 15.05.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie zverejneného v Obchodnom vestníku č. 91/2022 dňa 12.05.2022, sa spoločnosť zrušila uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom vestníku bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 48951/N sa v y m a z u j e dňom 13.01.2023 obchodná spoločnosť Vivacore s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44772637.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1