Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008566

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Impact Solutions, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36054/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 11/20, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 47 555 017

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2013

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 36054 / N
Deň zápisu: 27.11.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. a), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/1/2021-27 zo dňa 10.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Impact Solutions, s.r.o., t.č. bez sídla, predtým so sídlom Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 47 555 017 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 36054/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1