Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008564

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: GESTIPROGRAM EUROPE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28013/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 2, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 45 971 579

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 28013 / N
Deň zápisu: 16.12.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/47/2020-55 zo dňa 24.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť GESTIPROGRAM EUROPE s.r.o., so sídlom Pionierska 2, 934 01 Levice, IČO: 45 971 579 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 28013/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1