Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008569

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MIBE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38301/N

SÍDLO:  Názov obce: Kamenín 287, PSČ: 943 57 

IČO: 36 386 529

DEŇ ZÁPISU: 10.06.1999

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 38301 / N
Deň zápisu: 10.06.1999,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.30CbR/101/2020-31 zo dňa 15.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť MIBE, s.r.o., so sídlom 943 57 Kamenín 287, IČO: 36 386 529 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 38301/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1