Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008563

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Főnix Export Import Trade, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24711/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupa Királya 2814/4, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 44 793 227

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 24711 / N
Deň zápisu: 13.06.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.01.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/27/2021-26 zo dňa 24.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Főnix Export Import Trade, s.r.o., so sídlom: Biskupa Királya 2814/4, 945 01 Komárno, IČO: 44 793 227 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 24711/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1