Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008571

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PNG Trademark s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43525/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Mojtu 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 793 136

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 43525 / N
Deň zápisu: 18.03.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/7/2021-26 zo dňa 03.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť PMG Trademark s.r.o., t.č. bez sídla, predtým so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 50 793 136 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 43525/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1