Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008565

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: HALÁSZ ÉS VIVI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42660/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösa 1/19A, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 50 739 506

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 42660 / N
Deň zápisu: 24.02.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 02.10.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.29CbR/17/2021-29 zo dňa 22.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť HALÁSZ ÉS VIVI s.r.o., so sídlom Komárno, Eötvösa 1/19A, IČO: 50 739 506 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 42660/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1