Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R008560

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BEST DEALS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22288/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 3/45, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 43 965 512

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 22288 / N
Deň zápisu: 17.05.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 14.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/148/2020-30 zo dňa 19.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti BEST DEALS, s.r.o., so sídlom Meštianska 3/45, 945 05 Komárno, IČO: 43965512, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22288/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1