Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008536

OBCHODNÉ MENO: REF-CLIM-CONS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32425/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2079/91, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 

IČO: 46 793 488

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. prenájom hnuteľných vecí

8. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

9. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení v rozsahu: Technické zariadenia tlakové skupiny A: 1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosferickom tlaku (1013,25hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len bezpečnostný súčin) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky; 2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom na 1 liter a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky; e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 Technické zariadenia tlakové skupiny B: b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje: 1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05MPas objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); 2. nebezpečné plyny, pary alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25) e) potrubné vedenie 1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 a väčší, 2. s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100 a to bez ohľadu na rozšírené časti, f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré 1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku, 2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť, 3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť

10. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: plynové zariadenia na: Skupina A: i/ chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg Skupina B: i/ chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane podľa STN EN 378-1, STN EN 378-2, STN EN 378-3, STN EN 378-4 pre médium: chladivá bez obmedzenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Ondrejmiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovňanova 2019/6, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 11.12.1960, Deň vzniku funkcie: 22.08.2012

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2079/91, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 20.03.1961, Deň vzniku funkcie: 22.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Ondrejmiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovňanova 2019/6, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 11.12.1960

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2079/91, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 20.03.1961

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1