Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008479

OBCHODNÉ MENO: ECONOMY HP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2217/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Šoltésovej č. 10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 34 139 206

DEŇ ZÁPISU: 24.04.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu

2. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rámci voľných živností

3. - podnikateľské poradenstvo

4. - výskum trhu

5. - vedenie účtovníctva

6. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

7. - činnosť účtovných poradcov

8. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie údajov

9. - administratívne práce

10. - činnosti v oblasti nehnuteľností

11. - činnosti vzťahujúce sa k počítaču

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Helena Petrániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakovo 452, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 19.07.1956, Deň vzniku funkcie: 24.04.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Helena Petrániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakovo 452, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 19.07.1956

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.03.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskor- ších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6116

2. Dodatkom č. 1 zo dňa 1.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.9.2001. Dodatok č. 2 zo dňa 21.9.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Kálnická cesta 1, Levice, na: Nám. Šoltésovej 10, Levice. Dodatok č. 3 zo dňa 10.12.2001 k spoločenskej zmluve, zmena obchodného mena z: RATUFA ECONOMY, s.r.o., na: ECONOMY HP, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1