Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008749

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 37/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 69, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 

IČO: 00 199 818

DEŇ ZÁPISU: 15.03.1973

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska a lesnícka výroba

2. - výroba a opravy poľnohospodárskych strojov

3. - opravy motorových vozidiel

4. - výroba kovových konštrukcií a ich častí, kovoobrábanie

5. - výroba textilná a odevná

6. - výroba kožených výrobkov

7. - výroba obuvi

8. - výroba drevárska

9. - stavebníctvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

10. - výroba elektrických zariadení

11. - obchodná činnosť so stav., hutným a vodárenským materiálom

12. - laboratórne služby pre poľnohospodárov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. František Gedra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 1695/31, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 06.04.1957, Deň vzniku funkcie: 01.12.1992

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Šoltys, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 646/31, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 02.08.1963, Deň vzniku funkcie: 01.12.1992

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Úroda, Bydlisko: Názov obce: Slovenská Ves 202, PSČ: 059 02 , Dátum narodenia: 26.09.1966, Deň vzniku funkcie: 03.10.1997

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Gotzmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 987/1A, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 14.02.1960, Deň vzniku funkcie: 02.10.2007

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lanškrounská 14, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 14.04.1962, Deň vzniku funkcie: 29.10.2012

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Pavel Grich, Bydlisko: Názov obce: Slovenská Ves 441, PSČ: 059 02 , Dátum narodenia: 30.12.1962, Deň vzniku funkcie: 30.11.2017

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Ján Neupauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 1114/16, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 01.07.1959, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

Spôsob konania v mene družstva: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

KONTROLNÁ KOMISIA

Funkcia: člen, predseda kontrolnej komisie od 01.12.2022, Meno a priezvisko: Pavel Tropp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 656/5, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 14.05.1960, Deň vzniku funkcie: 29.10.2012

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ján Marhefka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 34, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 04.11.1965, Deň vzniku funkcie: 29.10.2012

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Helena Mešárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 251/133, Názov obce: Ľubica, PSČ: 059 56 , Dátum narodenia: 17.12.1962, Deň vzniku funkcie: 30.11.2017

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jolana Džurňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 970/10, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 27.09.1959, Deň vzniku funkcie: 30.11.2017

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Želmíra Šoltýsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 646/31, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 21.04.1963, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   400 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   664,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schvá lenými na členskej schôdzi dňa 22.3.1991 podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 553

2. Družstvo bolo transformované podľa transformačného projektu schváleného valnou hromadou dňa 22.10.1992 v súlade s § 14 zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 553

3. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 3.10.1997.

4. Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 11.10.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1