Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R008445

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: HP Global s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29606/R

SÍDLO:  Názov obce: Zemianske Podhradie 261, PSČ: 913 07 

IČO: 47 570 245

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2013

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 29606 / R
Deň zápisu: 04.12.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.12.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1