Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R008446

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: S - DENT SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 786/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 104/28, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 

IČO: 34 126 678

DEŇ ZÁPISU: 31.08.1995

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 786 / R
Deň zápisu: 31.08.1995,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 30.12.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.12.2022

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: zlúčenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: HENRY SCHEIN s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černokostelecká 2085/24, Názov obce: Strašnice, Praha 10, PSČ: 100 00 , Štát: Česká republika , IČO 053 24 271

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Z informácie zo systému prepojenia obchodných registrov - BRIS podľa článku 13 smernice 2005/56/ES a § 10 ods. 7 zákona o obchodnom registri vyplýva, že cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňa 30.12.2022. Obchodná spoločnosť S - DENT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá, IČO 34 126 678 sa podieľa na cezhraničnom zlúčení spoločností, pričom nástupníckou spoločnosťou je obchodná spoločnosť HENRY SCHEIN s.r.o. so sídlom Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 05 324 271, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze v oddiele C, vložka číslo 261944.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1