Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008428

OBCHODNÉ MENO: Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 77/R

SÍDLO:  Názov obce: Chocholná - Velčice, PSČ: 913 04 

IČO: 00 206 938

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1977

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania

2. - výroba píliarska

3. - výroba drevených obalov

4. - výroba iných výrobkov z dreva

5. - výroba kovových konštrukcií a ich častí

6. - služby poskytované traktorom

7. uskutočňovanie jednoduchých stavieb

8. práce a služby poľnohospodárskymi mechanizmami

9. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

10. vnútroštátna nákladná cestná doprava

11. vedenie účtovníctva

12. prenájom hnuteľných vecí

13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Bc. Emil Macho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Titusa Zemana 9890/10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 08.03.1979, Deň vzniku funkcie: 03.09.2018

Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva koná navonok predseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňová Neporadza 84, Názov obce: Motešice, PSČ: 913 26 , Dátum narodenia: 29.07.1971, Deň vzniku funkcie: 26.07.2018

Meno a priezvisko: Ivan Struhačka, Bydlisko: Názov obce: Ľutov 82, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 12.01.1969, Deň vzniku funkcie: 19.07.2019

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kakody, Bydlisko: Názov obce: Kostolná - Záriečie 237, PSČ: 913 04 , Dátum narodenia: 08.06.1983, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za družstvo: Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne alebo jeden z prokuristov spoločne s predsedom družstva, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   126 492,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

fyzická osoba   332,000000 EUR

právnická osoba  3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 26.11.1976 zlúčením Jednotných roľnickych družstiev: Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice, bolo zvolené predstavenstvo. Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva v Trenčíne rozhodnutím č.OPLVH 275/77 zo dňa 24.1.1977 schválil vznik družstva a jeho stanovy podľa Zákona č.122/75 Zb. Stary spis: Dr 1392 V zmysle ust.§ 765 Zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa družstvo pretransformovalo na družstvo v súlade so Zákonom 42/1991 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Členskou schôdzou konanou dňa 15.1.1993 boli prijaté stanovy družstva v súlade s ust.§ 221-260 Zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1392

2. Členská schôdza družstva dňa 6.3.1998 rozhodla o zmene v orgáne družstva.

3. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 15.3.2002.

4. Členská schôdza družstva dňa 14.3.2003 odvolala a zvolila členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zvolila predsedu a podpredsedu družstva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1