Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008419

OBCHODNÉ MENO: Podielnicke družstvo "Považie" Považany

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 48/R

SÍDLO:  Názov obce: Považany 121, PSČ: 916 26 

IČO: 00 207 187

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1973

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. -poľnohospodárska výroba včítane nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

2. -výroba výrokov z dreva a kovu

3. -staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

4. -služby poskytované poľnohospodárskymi a stavebnými mechanizmami

5. -zámočníctvo

6. -kovoobrábanie

7. -cestná nákladná doprava

8. - činnosť vykonávaná banským spôsobom v katastrálnom území Považany (ťažba štrkopieskov)

9. - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

10. - činnosť vykonávaná banským spôsobom v kat. úz. Hrádok (ťažba štrkopieskov)

11. prenájom hnuteľných vecí

12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Funkcia: predseda družstva, Meno a priezvisko: Bc. Emil Macho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Titusa Zemana 9890/10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 08.03.1979, Deň vzniku funkcie: 04.09.2018

Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva koná navonok preseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňová Neporadza 84, Názov obce: Motešice, PSČ: 913 26 , Dátum narodenia: 29.07.1971, Deň vzniku funkcie: 18.08.2018

Meno a priezvisko: Ivan Struhačka, Bydlisko: Názov obce: Ľutov 82, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 12.01.1969, Deň vzniku funkcie: 18.07.2019

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kakody, Bydlisko: Názov obce: Kostolná - Záriečie 237, PSČ: 913 04 , Dátum narodenia: 08.06.1983, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za družstvo: Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne alebo jeden z prokuristov spoločne s predsedom družstva, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   829,850000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 3.1.1973 zlúčením JRD Považany, Potvorice a Brunovce, bolo zvolené predstaven- stvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Trenčíne uznesením č. 10 zo dňa 12.januára 1973 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 15.2.1973 /§ 1 zák.č. 72/ 70 Zb./ Stary spis: Dr 307 Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č.513/1991 Zb.spôsobom, ktorý ustanovuje Zák.č.42/1992 Zb.. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 10.12.1992. Stary spis: Dr 307

2. Náhradná členská schôdza dňa 12.3.1999 schválila nové znenie stanov a zvolila nové zloženie orgánov družstva (predstavenstvo), náhradníci: Kučera Jozef, r.č. XXXXXXXXXX, Nové Mesto nad Váhom, Dukelská 6 a Pastorek Ľubomír, r.č. XXXXXXXXXX, 916 25 Potvorice 94.

3. Členská schôdza dňa 22.3.2002 schválila zmenu stanov družstva vo forme ich úplného znenia.

4. Náhradná výročná členská schôdza dňa 6.3.2003 odvolala a zvolila členov predstavenstva a kontrolnej komisie, schválila zmenu stanov. Náhradník za člena predstavenstva Jozef Kučera, Dukelská 6, Nové Mesto nad Váhom.

5. Výročná členská schôdza dňa 13. mája 2011 rozhodla o zmene podoby družstevných podielnických listov zo zaknihovaných na listinné a v súvislosti s tým o zmene stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1