Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008392

OBCHODNÉ MENO: H B H , a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 257/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 286, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 31 617 913

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba transport. betónu, malty a sádry

2. - výroba výrobkov z betónu, malty a sádry

3. - výroba stav. - stol. a tesárstvo, staveb. zámočníctvo, stolárstvo

4. - zámočníctvo, klampiarstvo

5. - prípravné práce pre stavbu

6. - činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby

7. - činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby

8. - upratovacie služby

9. - prenájom nehnuteľností

10. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

11. výroba a montáž plastových rámov, dverí, okien, konštrukcií a ich častí v rozsahu voľných živností

12. projektovanie stavieb - pozemné stavby

13. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

14. vedenie účtovníctva

15. prenájom hnuteľných vecí

16. murárstvo

17. čistenie a zimná údržba komunikácií

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. poskytovanie služieb v záhradníctve

26. stavebné cenárstvo

27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

29. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

30. povrchová úprava skla a výrobkov zo skla

31. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

32. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Strempek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1820/338, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 04.07.1959, Deň vzniku funkcie: 19.05.2018, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Janka Bartovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2009/23, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 22.04.1958, Deň vzniku funkcie: 19.05.2018, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ján Mazúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1821/339, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.04.1956, Deň vzniku funkcie: 19.05.2018, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Baroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Moštenec 42, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 24.01.1965, Deň vzniku funkcie: 17.09.2019, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Štofaňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domaniža 99, Názov obce: Domaniža, PSČ: 018 16 , Dátum narodenia: 24.04.1985, Deň vzniku funkcie: 20.06.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Polačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1833/351, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 30.04.1955, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Predstavenstvo deleguje svoju právomoc na predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti vo všetkých vzťahoch samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Zemančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 1. mája 972/1, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 09.03.1945, Deň vzniku funkcie: 19.05.2018, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Strempeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1820/338, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 02.08.1987, Deň vzniku funkcie: 19.05.2018, Deň zániku funkcie: 19.05.2023

Meno a priezvisko: Peter Remenec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1429/11-20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.04.1978, Deň vzniku funkcie: 08.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 006 272,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 006 272,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10482 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  96,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akica na meno je prevoditeľná po schválení prevodu valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou akcionárov vlastniacich akcie na meno.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1994 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím za- kladateľov o transformácii HBH s.r.o. na a.s., ktorá preberie majetkové práva a povinnosti vymazanej spoločnosti. Stary spis: Sa 757

2. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.6.1994 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím zakladateľov o transformácii HBH s.r.o. na a.s., ktorá preberie majetkové práva a povinnosti vymazanej spoločnosti. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 31.05.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 757

3. Valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 757

4. Valné zhromaždenie dňa 30.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.

5. Valné zhromaždenie konané dňa 29.5.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti a stanov spoločnosti.

6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 311/99, Nz 309/99 zo dňa 18.11.1999) schválilo zmenu stanov.

7. Valné zhromaždenie dňa 10.7.2001 (notárska zápisnica N 281/01, Nz 297/01 zo dňa 20.9.2001) schválilo zmenu stanov.

8. Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 283/02. Nz 286/02 zo dňa 08.07.2002).

9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.11.2002 prerokovalo odstúpenie člena dozornej rady z funkcie, odvolalo a zvolilo členku dozornej rady. Voľba členky dozornej rady volenej zamestnancami zo dňa 19 - 20.11.2002. Dozorná rada na zasadnutí dňa 20.11.2002 zvolila svojho podpredsedu.

10. Valné zhromaždenie konané dňa 23.05.2003 potvrdilo členov orgánov spoločnosti volených valným zhromaždením a schválilo zmenu stanov spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1