Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008400

OBCHODNÉ MENO: KONŠTRUKTA - Industrial, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10308/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Výstavisku 13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 912 50 

IČO: 36 313 289

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. - výskum trhu a verejnej mienky

4. - reklamné činnosti

5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

6. sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností

8. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

9. výskum, vývoj, výroba strojov a technologických zariadení vrátane elektrických častí

10. výskum, vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technologických zariadení

11. orpavy a repasie strojov a technologických zariadení

12. technologická montáž a poradenstvo pri zavádzaní nových výrobkov a technológií

13. výroba kovových konštrukcií a ich častí

14. výroba zámočníckych výrobkov

15. výroba strojárenských súčiastok a kovoobrábacích strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lobotka, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 703, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 16.09.1956, Deň vzniku funkcie: 28.11.2002

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Igor Širila, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 1416, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 27.10.1953, Deň vzniku funkcie: 28.11.2002

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Santa, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 577, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 08.04.1959, Deň vzniku funkcie: 03.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Santa, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 577, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 08.04.1987, Deň vzniku funkcie: 11.04.2016

Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Širila, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 644/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 25.05.1980, Deň vzniku funkcie: 11.04.2016

Meno a priezvisko: Ing. Petra Volková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 7747/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 16.01.1989, Deň vzniku funkcie: 30.01.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   194 559,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   194 559,780000 EUR

AKCIE

Počet: 5862 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov, súhlas valného zhromaždenia s prevodom akcií v zmysle Stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmene predmetu činnostia schválilo Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 3. septembra 2002 zvýšenie základného imania spoločnosti.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.10.2002 (notárska zápisnica N 674/02, NZ 657/02 zo dňa 4.11.2002) rozhodlo o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosť podľa § 69b Obch. zák., schválilo zmenu obchodného mena, stanovy a.s., zvolilo členov a predsedu predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady. Akciová spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou po zmene právnej formy. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.

5. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 21. mája 2003 o doplnení predmetu činnosti spoločnosti (notárska zápisnica N 306/2003, Nz 39208/2003 zo dňa 21.5.2003).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1