Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R008656

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 10520/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 50 273 388

DEŇ ZÁPISU: 31.03.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Po
Vložka: 10520 / L
Deň zápisu: 31.03.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.12.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím zahraničnej osoby o zrušení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 09.01.2023, na základe rozhodnutia zahraničnej osoby JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zo dňa 22.12.2022 o zrušení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území SR sa organizačná zložka podniku zahraničnej osoby s označením JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - organizačná zložka s adresou miesta činnosti M. R. Štefánika 7, Žilina 010 01, IČO: 50 273 388 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 13.01.2023 V Y M A Z Á V A.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1