Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Výmazy
R008821

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: POZEMNÉ STAVBY, štátny podnik v likvidácii

ODDIEL: Pš

VLOŽKA ČÍSLO: 462/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Kukuru 12, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 95 

IČO: 31 688 349

DEŇ ZÁPISU: 19.04.1994

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Ps
Vložka: 462 / V
Deň zápisu: 19.04.1994,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 13.07.1999

UKONČENIE KONKURZNÉHO KONANIA

Ukončenie konkurzného konania - dátum: 22.11.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.11.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1