Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008792

OBCHODNÉ MENO: GEO Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11164/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 90, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 193 241

DEŇ ZÁPISU: 08.09.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. demolačné a zemné práce

2. sprostredkovateľská činnosť

3. inžinierska činnosť

4. vykonávanie bytových a občianskych stavieb

5. vykonávanie inžinierskych stavieb

6. vykonávanie priemyselných stavieb

7. faktoring a forfaiting

8. veľkoobchod a maloobchod: zemevrtný, stavebný, inštalačný a hutnícky materiál, drevo, elektromateriál, spotrebná elektronika, elektrospotrebiče, farby a laky, domáce a záhradnícke potreby, sklo, prírodný kameň, železiarsky tovar, stavebné, kancelárske a poľnohospodárske stroje, potraviny a pochutiny, farebné a drahé kovy, športové potreby, poľnohospodárske produkty, keramika, obaly a obalová technika, kozmetika, pneumatiky a gumárenské výrobky, ropné produkty, syntetické vlákna, autosúčiastky

9. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi

10. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi

11. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

13. upratovacie služby

14. neverejné skladovanie

15. úradné meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu

16. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

17. sanácia geologického prostredia

18. sanácia environmentálnej záťaže

19. organizovanie kurzov, školení a seminárov

20. prenájom hnuteľných vecí

21. geologický výskum

22. inžinierskogeologický prieskum

23. hydrogeologický prieskum

24. geologický prieskum životného prostredia

25. terénne meračské práce

26. geofyzikálne práce

27. geochemické práce

28. laboratórne práce

29. technologické práce

30. technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)

31. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

32. sanácia geologického prostredia

33. sanácia environmentálnej záťaže

34. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže

35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

36. počítačové služby

37. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

38. reklamné a marketingové služby

39. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965, Deň vzniku funkcie: 19.05.2000

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, Dátum narodenia: 29.07.1966, Deň vzniku funkcie: 09.07.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 29.07.1966

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.1999 podľa zákona č. 513/91 a nov. 11/98 Zb.

2. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme Zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.1.2002.

3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.7.2002.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1