Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R008303

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Laguna v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 167/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 31 353 461

DEŇ ZÁPISU: 28.06.1993

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sr
Vložka: 167 / B
Deň zápisu: 28.06.1993,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.03.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1