Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R008304

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SLOVEN s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137094/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 36 210 668

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2001

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 137094 / B
Deň zápisu: 30.11.2001,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 05.12.2018

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 05.08.2021

Právny dôvod zrušenia: Podľa § 61 ods. 6 z.č. 233/1995 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1