Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R008302

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: 4CONSULT, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35025/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 35 922 486

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2005

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 35025 / B
Deň zápisu: 23.02.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 08.02.2022

Vstup do likvidácie - popis: Na základe rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a jej vstupe do likvidácie zo dňa 30.12.2021 spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra.

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 09.11.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.12.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1