Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008241

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Slovak International Corp. organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 348/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 00 

DEŇ ZÁPISU: 25.04.1994

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Po
Vložka: 348 / B
Deň zápisu: 25.04.1994,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.01.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1