Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008257

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii

ODDIEL: Pš

VLOŽKA ČÍSLO: 277/B

SÍDLO:  Názov obce: Senec

IČO: 00 190 144

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1989

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Ps
Vložka: 277 / B
Deň zápisu: 01.01.1989,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 26.08.2002

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 13.07.2011

Vstup do likvidácie - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.6.2011, č.k. 33Exre/61/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.7.2011 súd nariadil dodatočnú likvidáciu Štátneho majetku Senec, štátny podnik so sídlom Senec, IČO: 00190 144 ktorý bol z obchodného registra vymazaný dňa 26.8.2002.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Arendacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 23.11.1982, Deň vzniku funkcie: 13.07.2011, Deň zániku funkcie: 26.08.2002

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 17.09.2021

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 32K/1/2021-91 zo dňa 7.9.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 17.9.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Senec, IČO: 00 190 144 a súd ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Peter Arendacký, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, značka správcu: S1535.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Arendacký, Značka: S1535, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Deň vzniku funkcie: 17.09.2021

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 26.08.2002

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rezortná likvidačná komisia Ministerstva pôdohospodárstva SR na svojom zasadnutí dňa 16.4.2002 odsúhlasila záverečnú správu o likvidácii tohoto štátneho podniku, ktorý bol dolikvidovaný po zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením Krajského súdu v Bratislave č. Z-2-1 K 256/96 a udelila súhlas s jeho výmazom z obchodného registra. Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii so sídlom Senec, IČO: 00 190 144 zapísaný v odd. Pš vl. č. 277/B V y m a z á v a s a : z obchodného registra dňom 26.8.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1