Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008144

OBCHODNÉ MENO: LIMPIA, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 143/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považanova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 31 347 096

DEŇ ZÁPISU: 16.04.1993

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie v oblasti obchodu

2. - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/

3. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi čistenie nádrží, lapačov a odlučovačov, prácu sacích vozidiel, zber, prepravu odpadov za účelom zabezpečenia ich úpravy, resp. zneškodnenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Funkcia: riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Josef Jedlička, Dátum narodenia: 05.05.1945

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Riaditeľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Josef Jedlička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považanova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

Meno a priezvisko: Petr Jedlička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považanova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 3.2.1993 v súlade s §§ 56-92 Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sr 360

2. Dňa 08.09.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 32CbR/93/2019.

3. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/93/2019-7 zo dňa 16.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť LIMPIA, v.o.s., Považanova 2, 841 02 Bratislava, IČO: 31 347 096. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1