Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008266

OBCHODNÉ MENO: TCPI - Prvá lobingová agentúra, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 36 829 862

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

2. analýza a poradenstvo v oblasti konkurenčných vzťahov,

3. manažment v rozsahu voľnej živnosti,

4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

12. činnosti v oblasti ovplyvňovania rozhodovacích procesov - komunikácia s predstaviteľmi verejnej moci s cieľom presadzovania skupinových záujmov, ktoré nepredstavuje konflikt záujmov alebo korupciu ( lobing ),

13. fotografické služby

14. sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ alebo na základe notársky overeného plnomocenstva ním určená osoba, samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Mamojka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šturova 058, Názov obce: Kovačica, Štát: Srbská republika 

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: H & D Investment Trade Limited Company, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 780/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 36 583 278

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.8.2007 v znení Dodatku č. 1 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2008

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2009. Zmena obchodného mena, pôvodné TCPI, s. r. o. .

4. Zmluva o zlúčení zo dňa 06.06.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2013, NZ 19009/2013 uzatvorená medzi spoločnosťou TCPI - Prvá lobingová agentúra, s.r.o. (nástupnícka spololočnosť) a spoločnosťou H a D Investment Trade Limited Company, s.r.o, so sídlom Martinčekova 780/8, 821 09 Bratislava, IČO: 36 583 278 (zanikajúca spoločnosť).

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2014.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2014.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.01.2017

9. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 02.02.2017

10. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/557/2017-21 zo dňa 15.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť TCPI - Prvá lobingová agentúra, s.r.o., Martinčekova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 36 829 862. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1