Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008238

OBCHODNÉ MENO: SKL 3 s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44770/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 36 743 500

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,

6. automatizované spracovanie dát,

7. faktoring a forfeiting v rozsahu voľnej živnosti,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť viac konateľov, konajú a podpisujú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Central European Estates N. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oslo 23, Názov obce: Barendrecht, PSČ: 2993LD , Štát: Holandské kráľovstvo 

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v SKL 3 s.r.o. na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 14.06.2007 - v prospech záložného veriteľa - ĽUDOVÁ BANKA, a.s.; vznik záložného práva - dňom zápisu do obchodného registra.

Obchodné meno/názov: Central City Tower Corp., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banco General Building, Aquilino de la Guardia Street 21st Floor, Názov obce: Panama City, Štát: Panamská republika 

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v SKL 3 s.r.o. na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 14.06.2007 - v prospech záložného veriteľa - ĽUDOVÁ BANKA, a.s.; vznik záložného práva - dňom zápisu do obchodného registra.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 04.02.2020

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 37K/15/2019-125 zo dňa 10.1.2020 právoplatným dňa 4.2.2020 a vykonateľným dňa 17.1.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti SKL 3 s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 36 743 500 a súd ustanovil do funkcie správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S1436.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Značka: S1436, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Deň vzniku funkcie: 04.02.2020

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.5.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.2007.

4. Zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Central European Estates B. V. zo dňa 14.06.2007.

5. Zmluva o zriadení záložného práva k obchodného podielu zo dňa 14.06.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1