Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008085

OBCHODNÉ MENO: Finenvico, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11127/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 35 691 794

DEŇ ZÁPISU: 28.05.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia a v oblasti investícií,

7. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,

8. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,

9. výskum, vývoj a služby v oblasti ekológie a životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti,

10. poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania,

11. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

13. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

14. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

15. Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie (motory a turbíny, prívesné lodné motory, zážihové spaľovacie piestové lodné motory, pevné vznetové motory s vnútorným spaľovaním poľnohospodárskych strojov a stavebných mechanizmov, motory stacionárne, turbíny na vodnú alebo inú paru, vodné turbíny, vodné kolesá, prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny)

16. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

17. Sprostredkovateská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských vied

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Prenájom strojov a zariadení

20. Prenájom prístrojov

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácii

23. Informatívne meranie fyzikálnych veličín

24. Skúšanie a kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh

25. Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov

26. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

27. Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

28. Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukuturálne fondy a Kohézny fond

29. Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

30. Marketingové poradenstvo

31. Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality

32. Poradenstvo a certifikácia systémov manažerstva kvality neurčených výrobkov

33. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

34. Výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum

35. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

36. Výkon činnosti stavebného dozoru

37. Výkon činnosti stavbyvedúceho

38. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

39. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

40. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

41. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Smolen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 923/12, Názov obce: Dunajská Lužná - Nová Lipnica, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 23.06.1961, Deň vzniku funkcie: 31.05.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vo všetkých veciach konateľ samostane.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: JAS Re, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , IČO 35 949 155

Výška vkladu: 3 983,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 983,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Smolen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 923/12, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 23.06.1961

Výška vkladu: 4 647,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 647,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ARRISON INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flat/RM B 4/F, Haven Commercial Building 6 - 8, Tsing Fung Street , Názov obce: North Point, Hong Kong, Štát: HongKong , Iné identifikačné číslo: 2309641

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.2.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18063

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 520/98, Nz 507/98 spísanej dňa 28.7.1998 notárom JUDr.Ivanom Macákom v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

3. Zvýšenie základného imania a zmena obchodného mena a sídla osvedčená do notárskej zápisnice N 966/00, Nz 915/00 zo dňa 18.12.2000. Zmena obchodného mena z D & S s.r.o. na Finenvico, s.r.o.. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.2000.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 2.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode časti obchodného podielu a pristúpení nového spoločníka. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.8.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.2001.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2002.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia 22.12.2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 23.12.2003.

8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2004, na ktorom sa rozhodlo o menovaní nového konateľa Ing. Petra Malinovského. Nová spoločenská zmluva zo dňa 31.5.2004.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2009.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.

11. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2015.

12. Zápisnica o konaní valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1