Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008040

OBCHODNÉ MENO: Codecon Invest, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46891/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 325 , Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 

IČO: 36 803 618

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

2. kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

3. kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

4. propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť,

6. poradensko - ekonomická činnosť,

7. školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

8. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. František Šulka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.02.1960, Deň vzniku funkcie: 12.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 08.08.2014

Vstup do likvidácie - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 9.6.2014 č.k. 34CbR/125/2013 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2014 súd zrušil obchodnú spoločnosť Codecon Invest, spol. s r.o., Hlavná 325, 900 41 Rovinka, IČO : 36 803 618 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora JUDr. Františka Šulku, 900 42 Alžbetin dvor 306, dňom právoplatnosti tohto uznesenia.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. František Šulka, Bydlisko: Názov obce: Alžbetin Dvor 306, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.02.1960, Deň vzniku funkcie: 08.08.2014

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 11.06.2019

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.6.2019, č. k. 37K/2/2019-76, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.6.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Codecon Invest, spol. s r.o., Hlavná 325, 900 41 Rovinka, IČO: 35 803 618. Do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1312.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Mihálik, Značka: S1312, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Deň vzniku funkcie: 11.06.2019

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Na základe Exekučného príkazu č. Ex 3860/12 zo dňa 30.11.2012 vydaného JUDr. Martinom Hermanovským – súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Bratislava, Moskovská 18,Bratislava, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : JUDr. Františka Šulka, Alžbetin dvor 306 / predtým Pifflova 9, Bratislava / v obchodnej spoločnosti Codecon Invest, spol. s r.o., Hlavná 325, Rovinka Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 6.2.2013 č.k. 34 Exre/59/2013-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2013 vymazal JUDr. Františka Šulku, Alžbetin dvor 306 / predtým Pifflova 9, Bratislava /ako spoločníka obchodnej spoločnosti Codecon Invest, spol. s r.o., Hlavná 325, Rovinka z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť JUDr. Františka Šulka, Alžbetin dvor 306 / predtým Pifflova 9, Bratislava /, ako spoločníka tejto spoločnosti zanikla dňom 19.12.2012, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 200 000 Sk splatené 200 000 Sk voľný obchodný podiel.

3. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.8.2014, sp. zn. 34 Exre/346/2014 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.2014.

4. Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 23.11.2021 na základe § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 390/2019 Z. z. bol dňa 22.11.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32Exre/438/2021 v konaní o zrušení zápisu údajov obchodnej spoločnosti do obchodného registra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1