Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007995

OBCHODNÉ MENO: AEGEUS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126295/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 46 191 429

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vojtěch Hofbauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Bezruče 317, Názov obce: Želešice, PSČ: 664 43 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 28.07.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 36CbR/149/2019.

3. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/149/2019-26 zo dňa 16.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť AEGEUS s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 191 429. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1