Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008289

OBCHODNÉ MENO: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1973/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Jonáša 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 843 02 

IČO: 35 757 442

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. prevádzkovanie športových zariadení,

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

6. výroba tepla, rozvod tepla,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

9. predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel

10. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Oliver Grünberg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planckstrasse 20, Názov obce: Wolfsburg, PSČ: 38440 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Dr. Frank Rösler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schlossweg 7, Názov obce: Starnberg, PSČ: 82319 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 21.03.1967, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Kai-Stefan Linnenkohl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fritschestrasse 68, Názov obce: Berlín, PSČ: 10585 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.05.1963, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jolana Julkeová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysokohorská 1668/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 06.01.1968, Deň vzniku funkcie: 16.05.2018

Meno a priezvisko: Thorsten Jablonski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mittel Feld 18, Názov obce: Ilsede, PSČ: 312 41 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 07.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.04.2020

Meno a priezvisko: Dr. Christian Vollmer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Löwenwall 12, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 381 00 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 11.04.1969, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Meno a priezvisko: Dušan Chalupa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolinské 145, Názov obce: Smolinské, PSČ: 908 42 , Dátum narodenia: 10.09.1984, Deň vzniku funkcie: 07.12.2021

Meno a priezvisko: Arne Matthias Meiswinkel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fanny-Lewald-Ring 66, Názov obce: Wolfsburg, PSČ: 38446 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 29.07.1968, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: Patrik Andreas Mayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roonstr. 11, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 38102 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 21.11.1970, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Route d´ Arlon 19-21, Názov obce: Strassen, PSČ: 8009 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B166745

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   146 911 642,435110 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  65 851 921,927903 EUR 

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33 193,918875 EUR 

Počet: 3 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 319 391,887407 EUR 

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  46 719 707,229636 EUR 

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  24 348 643,696475 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku s účinnosťou od 01.03.2017 na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. ako predávajúcim a AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, IČO: 44 281 382.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do Notárskej zápisnice č. N 449/98, Nz 416/98 dňa 30.11.1998, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov - zvýšenie základného imania, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 475/98, Nz 443/98.

3. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N492/98, Nz 460/98 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., sídlo J.Jonáša 1, Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO 17 311 772, zapísanou v odd. s.r.o., vo vložke číslo 786/B, ktorá sa vymazáva z obchodného registra dňom 1.1.1999. Dňom 01.01.1999 všetky práva a povinnosti, všetky známe i neznáme záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava do 31.12.1998 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava. Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava z Definitívnej zmluvy uzavretej dňa 29.4.1991 medzi VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Slovenskou republikou reprezentovanou Ministerstvom hospodárstva SR a Bratislavskými automobilovými závodmi a.s. Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Volkswagen Bratislava , spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1 , Bratislava zo Zmluvy o prevode aktív uzavretej dňa 30.5.1991 medzi Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva a Bratislavskými automobilovými závodmi, a.s. Zmlulva o zlúčení uzavretá medzi Volkswagen Bratislava spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 17 311 772 a VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 35 757 442 dňa 14.12.1998, schválená valnými zhromaždeniami oboch spoločností dňa 14.12.1998.

4. V súlade s ustanovením § 768b ods. 1 Zák. č. 513/1991 Zb. boli Stanovy spoločnosti prispôsobené úprave podľa z.č. 127/1999 Z.z. Dodatok č. 3 k stanovám osvedčený v notárskej zápisnica zo dňa 10.8.1999 č. N 204/99, Nz 199/99.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 18.12.2000.

6. Norbert Totschek, deň zániku funkcie: 30.6.2002

7. Folker Weissgerber, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002 Francisco Javier Garcia Sanz, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002. Protokol z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2002.

8. Zosúladenie stanov spoločnosti s ustanoveniami Zák. č. 500/2001 Z.z. a ich úplné znenie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 454/2002, Nz 435/2002.

9. Karol Peter Wilhelm, deň zániku funkcie: 30.04.2003, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2003.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.6.2003.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 12. 2003. Vyhlásenie výsledkov z volieb za člena dozornej rady spísané do notárskej zápisnice č. N 348/03, Nz 104969/03 dňa 12. 11. 2003.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2004.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2005. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2005.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2005.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2006.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2006.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2006

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2007.

19. Notárska zápisnica N 211/2007, Nz 42001/2007 spísaná dňa 22.10.2007.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2007.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.1.2008.

22. Notárska zápisnica N 37/2009, Nz 6985/2009, NCRls 7004/2009 napísaná dňa 5.3.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2009.

23. Notárska zápisnica N 121/2009, Nz 20421/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2009.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2010.

26. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 407/2010, Nz 58983/2010 zo dňa 31.12.2010.

27. Notárska zápisnica N 55/2011, NZ 15042/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2011.

29. Rozhodnutie z valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica zo dňa 30.11.2011.

30. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 524/2011 Nz 59206/2011 zo dňa 21.12.2011

31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2012.

32. Zápisnica zo dňa 18.12.2012.

33. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 568/2013, Nz 21397/2013, NCRls 21824/2013 zo dňa 25.06.2013.

34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.09.2013.

35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.08.2013.

36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.

37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.

38. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2015.

39. Zmluva o predaji časti podniku uzavretej medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. zo dňa 28.04.2017.

40. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 45/2017, Nz 13622/2017, NCRls 13954/2017 zo dňa 24.04.2017.

41. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2017.

42. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1