Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008179

OBCHODNÉ MENO: OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6712/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 51 306 573

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2018

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

8. poskytovania poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku

9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb

10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2921/31, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 17.02.1981, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. Martin Vajay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jednoradová 1588/24, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 09.09.1980, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Veronika Kavuličová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Věteřov 199, Názov obce: Věteřov, PSČ: 697 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.02.1985, Deň vzniku funkcie: 04.10.2018

Meno a priezvisko: Peter Seršen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2921/31, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 09.06.1980, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Kocák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Naftárska 863/11, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 , Dátum narodenia: 05.10.1984, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   125 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  12 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: voľne prevoditeľné

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica č. N 1651/2018, Nz 32772/2018, NCRls 33361/2018 zo dňa 04.10.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1