Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Tyršelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúčky 2796 / 22, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu: Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/356/2022 S1607
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/356/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slávka Tyršelová, narodená 20.09.1992, trvale bytom Lúčky 2796/22, 909 01 Skalica, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.

JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1