Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuba Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jurkovičova 7476/1 1, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu: Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/202/2022 S1399
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/202/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

nemá žiadny majetok

JUDr. Vlasta Klimentová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1