Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVGIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ostrov 452, 922 01 Ostrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 659 150
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu: Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36K/7/2018
Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

JUDr. Peter Ondreička, so sídlom Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava, týmto v zmysle ust. zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov a záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 30.09.2021, oznamuje výsledok dražby súboru nehnuteľných vecí podľa nasledovného prehľadu:

 1. Dátum konania: 12.01.2023 (štvrtok).
 2. Miesto konania dražby: Stavba, súp. č. 2557 (1PP) na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.
 3. Čas vykonania dražby: od 9.35 hod. do 10.12 hod.
 4. Dražba: prvá.
 5. Označenie predmetu dražby – súbor (nehnuteľných) vecí podľa nasledovného určenia:
 1. pozemok registra CKN s parc. č. 818/5 o výmere: 114 435 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 2. pozemok registra CKN s parc. č. 818/7 o výmere: 2 365 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 3. pozemok registra CKN s parc. č. 818/8 o výmere: 987 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 4. pozemok registra CKN s parc. č. 818/13 o výmere: 869 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 5. pozemok registra CKN s parc. č. 818/14 o výmere: 213 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 6. pozemok registra CKN s parc. č. 818/15 o výmere: 5 m2, druh pozemku: lesné pozemky, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 7. pozemok registra CKN s parc. č. 821/1 o výmere: 14 666 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 8. pozemok registra CKN s parc. č. 948/1 o výmere: 4 308 m2, druh pozemku: ostatné plochy, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 9. pozemok registra CKN s parc. č. 949/8 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
 10. pozemok registra EKN s parc. č. 684 o výmere: 1 496 m2, druh pozemku: záhrada, k.ú.: Ostrov, LV č.: 1952, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1.
 1. Opis predmetu dražby, stavu a jeho príslušenstva:

Lesné nehnuteľnosti v k.ú. Lúka:

Pozemky sa nachádzajú cca 1 350 m severne od intravilánu obce Lúka. Pozemky sú dostupné po miestnych komunikáciách.  Sú súčasťou lesného komplexu, s rôznorodým drevinovým zložením. Na uvedenom území bol vypracovaný Program starostlivosti o lesy (PSL) pre Lesný celok (LC) Kočovce, s platnosťou na r. 2019 - 2028. Vyhotoviteľom PSL bola EuroForest, s.r.o., Zvolen. Súčasťou tohto PSL sú aj lesné pozemky uvedené na LV č. 1480, k.ú. Lúka. Špecifikované sú ako lesné pozemky v užívaní obhospodarovateľa - STAVGIT, s.r.o. V PSL sú porasty popísané ako lesy zaradené do kategórie lesov ochranných, s drevinovým zložením ako je uvedené vo výpočtovej časti ZP. Obec Lúka poskytla územno-plánovaciu informáciu dňa 21.10.2022. V zmysle tejto informácie sa „lesné pozemky zapísané na LV č. 1480, k.ú. Lúka nachádzajú v extraviláne obce Lúka a nie sú na nich plánované žiadne investície“.

Pozemky evidované v KN LV č 1480, k.ú. Lúka,  parc. registra CKN č. 821/1, v KN LV č. 1952, k.ú. Ostrov, parc. registra EKN č. 684:

Pozemky v k.ú. Ostrov sú rovinatého charakteru, v blízkosti intravilánu obce a spevnenej komunikácie, v k.ú. Lúka skôr výrazne svahovitého charakteru, v blízkosti sa nenachádzajú inžinierske siete resp. na jeho hranici. Pozemky sú podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky vedené v kóde BPEJ – 0292682 - k.ú. Lúka, parc. registra CKN č. 821/1, 0120003 - k.ú. Ostrov, parc. registra EKN č. 684. Klimatický región, 01: teplý, veľmi suchý (TS 10 ˚C) 3000-2800, priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie 15-17  ˚C. 02 - dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový (TS 10 ˚C) 2500 -2800, priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie 15-16  ˚C. Hlavná pôdna jednotka  92 - RAm rendziny modálne, na výrazných svahoch: 12–25°, stredne ťažké až ťažké, lokálne veľmi ťažké 20 - ČAac čiernice kultizemné, prevažne karbonátové, ťažké. Svahovitosť a expozície: - k.ú. Lúka - Výrazný svah 12° –17°, k.ú. Ostrov - Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 0-1°. Skeletovitosť: - 2 Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu [obj.] v povrchovom a v podpovrchovom horizonte 25–50 %)  3 Silne skeletovité pôdy (obsah skeletu [obj.] v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %; v prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25–50. Pôdy bez skeletu (obsah skeletu [obj.] do hĺbky 0,6 m pod 10 % Hĺbka pôdy: - k.ú. Lúka plytké - hlboké pôdy od 30 cm do 60 cm a viac, k.ú. Ostrov - hlboké pôdy 60 cm a viac. Zrnitosť pôdy: - k.ú. Lúka - Stredne ťažké pôdy (hlinité), k.ú. Ostrov - Ťažké pôdy (ílovitohlinité).

Pozemky registra CKN s p. č. 948/1 a 949/8, k.ú. Lúka zapísané na LV č. 1480:

Pozemky ktoré sú hodnotené sú situované mimo zastavaného územia obce. Nachádzajú sa v extraviláne medzi obcou Lúka a Hrádok okres Piešťany cca v polovici cesty. Prístup je zo štátnej cesty II. triedy č. 507 pod zjazdom z diaľnice D1. Dostupnosť do obce Lúka je asi 3 minúty jazdy autom cca 2 km. Vzhľadom k umiestneniu nenachádzajú sa v blízkosti pozemkov inžinierske siete, nie je bezprostredne dostupná zastávka hromadnej dopravy. Vybavenosť je v obci Lúka je nižšia: základná škola, obchod, ihriská, obecný úrad, obecný vodovod. Pozemky sú využívané ako lesné pozemky a trvalý trávnatý porast, bez zástavby. Lokalita je vo svahu, neobývaná, prístupná v teréne pešo resp. 1 nespevnenou komunikáciou, bez priameho napojenia na IS. V území predmetu ohodnotenia nie sú presne jednoznačné viditeľné hranice pozemku p. č.949/8 ktorý je vedený ako zastavaná plocha nie sú v teréne vytýčené. Súčasné využitie pozemku je zmiešaný lesný porast a štrková spevnená plocha a je verejne dostupná popri štátnej ceste č. 507. Pozemok p. č. 948/1 je vedený ako ostatná plocha v skutočnosti je vo svahu porastený súvislým porastom zmiešaného lesa. Obec Lúka leží na styku západného úpätia strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom podunajskej roviny. Nadmorská výška obce je 198m n.n. a v chotári ( v posudzovanej lokalite) je od 167-688 m n.v. Do Lúky sa dá dobre dostať z Nového Mesta nad Váhom aj z Piešťan, obec je približne rovnako ďaleko od obidvoch miest a z oboch do nej premávajú autobusy po ceste rovnobežnej s diaľnicou. Pozemok nie je zaťažený zvýšenou hladinou hluku, prašnosti alebo zápachu z poľnohospodárskej činnosti. 

 1. Odhad ceny predmetu dražby: 

Predmet dražby bol ocenený znaleckým posudkom:

a)         číslo 08/2022 zo dňa 21.10.2022 vypracovaný znalcom z odboru Lesníctvo odvetvie -  hospodárska úprava lesov, pestovanie lesov, spracovanie dreva a odhad hodnoty lesov, Ing. Ivanom Gregušom, 8.mája 4387/15, 921 01  Piešťany, evidenčné číslo znalca č. 910 946, na sumu  27 800,- EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícosemsto eur).

b)         číslo 33/2022 zo dňa 04.10.2022 vypracovaný znalcom z odboru poľnohospodárstvo - odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia, Ing. Pavlom Jánošíkom,  Dolná ulica 644/38, 919 28 Bučany, evidenčné číslo znalca č. 911 401, na sumu  12 620,- EUR (slovom: dvanásťtisícšesťstodvadsať eur),

c)         číslo 125/2022 zo dňa 06.11.2022 vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva, odvetvie – pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Ľudmila Ševčíková, Komenského 29, 917 01 Trnava, evidenčné číslo znalca č. 914159, na sumu  3 710,- EUR (slovom: tritisícsedemstodesať eur).

 1. Označenie a opis práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

Bez tiarch a iných práv a záväzkov na Predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby.

 1. Licitátor: JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty, IČO: 52 960 382, sídlo SKP: Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava.
 2.  Výška ceny dosiahnutej vydražením: 139 500,- EUR (slovom: jednostotridsaťdeväťtisícpäťsto eur).

V Trnave dňa 12.01.2023, JUDr. Peter Ondreička, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1