Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fitos Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vydrany 470, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu: Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2014 S1148
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36K/11/2014
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 15

Popis súpisovej zložky:

  • Iná majetková hodnota:

  Zrážky z dôchodku úpadcu za obdobie: december 2022 , január 2023

  • Súpisová hodnota spolu:   311,54€.
  • Dôvod zaradenia: časť dôchodku, ktorý v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

p.č.

Mesiac, rok

Deň zaradenia

Suma EUR

1/

December  2022

01.12.2022

155,77€

2/

Január 2023

02.01.2023

155,77€

JUDr. Štefan Dostál, správca

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1