Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matiašovský Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lipová 371 / 6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/437/2022 S373
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/437/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

                                                        Súpis majetku podstát

                                                          všeobecná podstata

 

POZEMOK č. 1

druh: záhrada

výmera: 359 m2

číslo LV: 2305

obec: Handlová

parc. č.: 5286/89

štát: SR

názov k.ú.: Handlová

spoluvlastnícky podiel: 1/1

súpisová hodnota: 951,35 €

okres: Prievidza

parcela reg. KN “C“

hodnota podielu:  951,35 €

 

POZEMOK č. 2

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 25 m2

číslo LV: 2305

obec: Handlová

parc. č.: 5286/90

štát: SR

názov k.ú.: Handlová

spoluvlastnícky podiel: 1/1

súpisová hodnota: 66,25 €

okres: Prievidza

parcela reg. KN “C“

hodnota podielu: 66,25 €

 

POZEMOK č. 3

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 3.225 m2

číslo LV: 5179

obec: Handlová

parc. č.: 5287/1

štát: SR

názov k.ú.: Handlová

spoluvlastnícky podiel: 1/92

súpisová hodnota: 8.546,25 €

okres: Prievidza

parcela reg. KN “C“

hodnota podielu:  92,89 €

 

V Trenčíne dňa 12.01.2023

JUDr. Andrej Jaroš, S373

správca konkurznej podstaty úpadcu : Patrik Matiašovský

Spisová značka : 40OdK/437/2022

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1