Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Západná  2468/8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu: Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/475/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/475/2022
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu oznamujem, že na majetok dlžníka Dana Szabová, nar. 19.12.1961, trvale bytom Západná 2468/8, 911 01 Trenčín, bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/475/2022 zo dňa 03.01.2023 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu S1864; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2023 dňa 11.01.2023 pod číslom K001681.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr. 40OdK/475/2022, dated on January 3rd 2023, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Dana Szabová, born on 19.12.1961, address Západná 2468/8, 911 01 Trenčín (hereinafter only „Debtor“) and the trustee Ing. Katarína Štrbáňová, Dvory 1932, 020 01 Púchov, was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 7/2023 on January 11th 2023 by Nr. K001681.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“) applies :

1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.

In the bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by execution.

The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a schedule of the gain in the Business Journal.

Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.

 

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.

Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be registered if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim

5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the application, entrusts the trustee with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

6. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom určeného formulára podľa osobitného predpisu. Správcovi musí byť prihláška doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

 

The application is submitted to the administrator electronically via the designated electronic form to the administrator's electronic mailbox and must be authorized. If it is a foreign creditor according to a special regulation, the application is submitted to the administrator electronically using a designated form according to a special regulation. The application must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná zákonným spôsobom (§ 28 ods. 2 ZKR) a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (§ 29 ods. 1 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Vzor tlačiva je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

 

The application must be submitted in a legal way (§ 28 ods. 2 BRA) and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

 

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1