Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Západná  2468/8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu: Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/475/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/475/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová,  správca dlžníka Dana Szabová, nar. 19.12.1961, trvale bytom Západná 2468/8, 911 01 Trenčín, spisová značka: 40OdK/475/2022, v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej  len "ZKR") a primerane aj §32 ods.19 ZKR oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v

ČSOB Banka, a.s.

číslo účtu:

IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018.

Postup pri skladaní kaucie v zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR a primerane aj §32 ods.19 ZKR;

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa §32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa §32 ods.19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Poznámka:

•ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;

•poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu;

 

Púchove  12.01.2023

Ing. Katarína Štrbáňová – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1