Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Západná  2468/8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu: Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/475/2022/S1864
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/475/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca dlžníka Dana Szabová, nar. 19.12.1961, trvale bytom Západná 2468/8, 911 01 Trenčín, spisová značka: 40OdK/475/2022 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu:  strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle telefónu  0948 030 217.

 

V Púchove, dňa 12.01.2023

Ing. Katarína Štrbáňová, správca 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1