Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mostová 806 / 14, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1973
Obchodné meno správcu: DAREKON, k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/350/2022 S1806
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/350/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023 č. k.: 60OdK/350/2022- 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2023 zo dňa 11.01.2023 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Tóth, narodený 24.02.1973, trvale bytom Mostová 806/14, 925 23 Jelka,  podnikajúceho pod obchodným menom Zoltán Tóth, s miestom podnikania Mostová 806/14, 925 23 Jelka, IČO: 37 630 121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.10.2006 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz Zoltán Tóth“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

DAREKON, k. s., správca S1806

 

 

 

                                                                                                                                                      

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1