Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mostová 806 / 14, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1973
Obchodné meno správcu: DAREKON, k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/350/2022 S1806
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/350/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023 č. k.: 60OdK/350/2022- 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2023 zo dňa 11.01.2023 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Tóth, narodený 24.02.1973, trvale bytom Mostová 806/14, 925 23 Jelka,  podnikajúceho pod obchodným menom Zoltán Tóth, s miestom podnikania Mostová 806/14, 925 23 Jelka, IČO: 37 630 121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.10.2006 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/350/2022S1806 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom: darekon.spravca@gmail.com.

DAREKON, k. s., správca S1806

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1